دانلود تحقیق بررسی نگرش معلمین و والدین درخصوص کاربست ارزشیابی توصیفی

Word 57 KB 10094 8
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پژوهشگر: عصمت مرتضایی نژاد (پایان نامه کارشناسی ارشد)
  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به نمره دادن و صدور گواهینامه خلاصه نمی شود بلکه یکی از اهداف اصلی آن کمک به معلم در بهبود شیوه های آموزشی خود و رفع نواقص یادگیری دانش آموزان است، در صورتی که ارزشیابی صحیح و مناسبی صورت نگیرد. تبعاتی همچون کاهش علاقه به یادگیری، افزایش اضطراب امتحان، بروز رفتارهای منفی در دانش آموزان، هدر رفتن سرمایه های مادی و انسانی، افزایش نرخ مردودی و تکرار پایه، اختلال در رشد عاطفی دانش آموزان، از میان رفتن خلاقیت و... را در پی خواهد داشت، بنابراین مشاهده دانش آموزان در کلاس درس، آزمایشگاه و سایر موقعیت های پرورشی، استفاده از گفتگوهای غیر رسمی و مصاحبه، بررسی کارهای علمی دانش آموزان، اجرای آزمونهای مختلف و... از مهمترین فعالیتهای آموزشی معلمان قلمداد می شود...
  ارزشیابی توصیفی الگویی کیفی است که تلاش می کند به جای کمی نگری از طریق توجه به معیارهای درسی و آموزشی به عمق و کیفیت یادگیری دانش آموزان توجه کند و تبیین و توصیفی از وضعیت آنان ارایه دهد.
  اهداف تحقیق:
  1 _ هدف کلی: بررسی نگرش معلمین درخصوص کاربست ارزشیابی توصیفی در پایه های اول و دوم ابتدایی شهر تهران در سال 84 _ 83
  2 _ اهداف ویژه:
  _ بررسی تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود رفتار دانش آموزان
  _ بررسی تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در بهبود یادگیری دانش آموزان
  _ بررسی تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در تعامل اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه
  _ بررسی تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در دشواری کار معلمین
  _ بررسی تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی در سلامت روحی و روانی دانش آموزان
  سؤالات تحقیق:
  1 _ ارزشیابی توصیفی چه میزان در بهبود یادگیری دانش آموزان مؤثر است؟
  2 _ ارزشیابی توصیفی چه میزان در تعامل اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه مؤثر است؟
  3 _ ارزشیابی توصیفی چه میزان در بهبود رفتار دانش آموزان مؤثر است؟
  4 _ ارزشیابی توصیفی چه میزان در دشواری کار معلمین مؤثر است؟
  5 _ ارزشیابی توصیفی چه میزان در سلامت روحی و روانی دانش آموزان مؤثر است؟
  جامعه و نمونه آماری:
  جامعه آماری در این پژوهش کلیه معلمینی هستند که در مدارس مورد بحث مشغول به تدریس هستند و همچنین کلیه والدینی که فرزندانشان در این مدارس مشغول به تحصیل هستند. در این تحقیق روش
  نمونه گیری، تصادفی ساده بوده، 6 مدرسه در 6 منطقه آموزش و پرورش شهر تهران شامل مناطق 1 _ 5 _ 9 _ 12 _ 16 و جمعاً 25 کلاس (25 معلم و 325 نفر از والدین) انتخاب شدند.
  ابزار اندازه گیری: ابزار اندازه گیری در این پژوهش نگرش سنج محقق ساخته با طیف لیکرت و با استفاده از تکنیک دلفی است.

دانلود مقاله بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران

چکيده اين پژوهش به بررسي نگرش معلمين و کارکنان نسبت به عملکرد مديران پرداخته. تحقيق اهداف نظام اموزشي در گروه عملکرد مديران واحدهاي آموزشي مي باشد. بررسي هاي مربوط به نيروي انساني نشان مي دهد که جوامع پيشرفته از بيشترين نيروهاي کيفي و

دانلود تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران

اين پژوهش به بررسي نگرش معلمين و کارکنان نسبت به عملکرد مديران پرداخته. تحقيق اهداف نظام اموزشي در گروه عملکرد مديران واحدهاي آموزشي مي باشد. بررسي هاي مربوط به نيروي انساني نشان مي دهد که جوامع پيشرفته از بيشترين نيروهاي کيفي و کمي کار آم

دانلود تحقیق مدیریت در نظام آموزش

مقدمه: امروزه اهميت فرايند مديريت بر کسي پوشيده نيست.((کشورهاي صنعتي پيشرفته ازدهها سال قبل به اين مقوله توجه داشته اند و عملا“ توسعه خويش را مديون بهبود شيوه هاي مديريت ميدانند)) (محمدرشيدي،جايگاه برنامه ريزي آموزشي درفراگردمديريت،مديريت دولتي

دانلود مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

مقدمه: تکليف همواره به عنوان يکي از عوامل مهم در تحقق يادگيري مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتي که از يادگيري وجود داشته، شکل و نوع تکليف نيز متفاوت بوده است. شايد در گذشته اگر دانش آموزي صرفاً موفق به محفوظاتي در ذهن خويش مي شد،

گزارش کارورزی بهداشت مدارس دبستان دخترانه شهید امیدوار 2

مقدمه : آموزش بهداشت در مفهوم کلی خود ، عبارت است : از ایجاد عادات و رفتار مطلوب ، از دگرگونی رفتارهای نا مطلوب گذشته فرد ، خانواده و جامعه است . بهداشت مدارس سعی دارد تمامی مسائل مربوط به سلامت دانش آموزان را در سطوح مختلف جسمی ، روانی ، اجتماعی ، توسط مربیا ن بهداشت مدارس و با همکاری مسئولین برآورده سازد . بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی ، بهداشت مدارس ، شامل مجموعه اقداماتی ...

دانلود مقاله تئوری سلسله مراتب نیاز ها

تئوری سلسله مراتب نیازها: بعنوان یکی از اولیه ترین تئوریهای محتوایی در انگیزش ، می توان به نظریه سلسله مراتب نیازها اشاره کرد. در این تئوری نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده است که عبارتند از: نیازهای جسمانی، نیاز به امنیت، نیاز به محبت، نیاز به حرمت، نیاز به خودیابی و کمال، نیازهای مذکور در سازمان بصورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی ،ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، ...

دانلود مقاله اصلاح عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل

چکیده مقاله : این مطالعه یک برنامه مداخلاتی جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل و همچنین راههای پیشگیری از آنها میباشد . این مطالعه مداخله ای مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسی های مختلف در گروه بالغین ، اطفال ، کارکنان بهداشتی ، بیماران قلبی و استروک که بصورت ...

دانلود مقاله ارزشیابی توصیفی

ارزشيابي تحصيلي يکي از عناصر مهم و اساسي برنامه هاي درسي و نظام هاي آموزش و پرورش جهان محسوب مي شود . دراکثر دايره المعارف هاي که به موضوع نظامهاي ملي آموزش و پرورش کشور ها مي پردازند عنوان ارزشيابي از عناوين برجسته اي است که مورد توجه قرار مي گيرد

دانلود مقاله هویت و عزت نفس

-1-مقدمه انسان درزندگي به دنبال معنايي مي گرددکه به خاطرآن زندگي مي کندوبارشدعقلاني فرددردوره نوجواني توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقيقت ، زيبايي ومرگ ونيستي که درکل معناي زندگي است جلب مي شود. نوجوان تمام روابط وباورهايي راکه دردوران کودکي بد

دانلود تحقیق فراخوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )

در اين مقاله سعي شده است که بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( کيفي – ياد گيري ) فراگيران با توجه به اهميت آن نگاهي داشته باشيم . بر اساس اين روش که همان سنجش عملکرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري که

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول