دانلود تحقیق کاربرد علم آمار

Word 0 B 31102 31
مشخص نشده مشخص نشده ریاضیات - آمار
قیمت: ۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • علم آمار کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه وتحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی‌‌ می باشد. آمار گران با بکار بردن  دانش ریاضیشان در طراحی مطالعات  وتحقیقات ؛ جمع آوری ، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات‌؛ و تفسیر نتایج ؛ در پژوهشهای علمی شرکت می کنند. متخصصین آمار اغلب دانششان در روشهای آماری را در علوم گوناگونی مانند زیست شناسی ، اقتصاد ، مهندسی ، پزشکی ، بهداشت عمومی ، روانشناسی ، بازار یابی، آموزش و ورزش بکار می‌‌گیرند. بسیاری از امور به عنوان مثال، طراحی روشهای آزمایشی برای  تایید دارویی جدید از طرف دولت،  بدون بهره گیری از روشهای آماری قابل اجرا نمی باشند.  

    نمونه گیری یکی از فنونی است که آمار گران از آن بهره می گیرند. نمونه گیری یعنی جمع آوری اطلاعات درباره گروهی از مردم یا مجموعه ای از چیزها  توسط بررسی قسمت کوچکی ازکل مجموعه به عنوان مثال سرویسهای رتبه بندی برنامه های تلویزیونی،  به منظور تخمین تعداد بینندگان برنامه ای خاص،  به جای مطالعه تمامی بینندگان تنها به بررسی چند هزار خانواده می پردازند. آمار گران تصمیم می گیرند که ازکجا و چگونه داده ها را جمع آوری کنند، نوع و تعداد گروه های نمونه را مشخص می کنند و به تهیه پرسشنامه های تحقیقی یا فرمهای گزارشی می پردازند. آنها همچنین دستورالعملهائی برای کارکنانی که به جمع  آوری و جدول بندی اطلاعات می پردازند، تهیه می کنند. در نهایت آمارگران با بکارگیری نرم افزارهای رایانه ای به تجزیه و تحلیل ، تفسیر و جمع بندی  اطلاعات می پردازند.

  بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل

  در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  ادامه خبرنامه شماره 4

  ج )-صفات و ویژگی های پرسنلی

  در بررسی صفات پرسنلی کارکنان شاغل در ده بیمارستان مورد مطالعه به تفیک وضعیت سنوات خدمتی ، میزان تحصیلات، نوع استخدام و جنسیت کارکنان مورد مطالعه قرار گرفته است که یافته های زیر قابل ملاحظه می باشند.

  1.وضعیت سنوات خدمتی :

  از مجموع 1760 نفر کارکنان شاغل که وضعیت سنوات خدمتی آنان مورد مطالعه قرار گرفته است تعداد 531 نفر زیر 5 سال سابقه خدمت داشته اند ( 35%) و تعداد 322 نفر بین 5 تا 10 سال ( 20% ) - تعداد 228 نفر از 10 تا 15 سال ( 14% ) - تعداد 126 نفر 15 تا 20 سال ( 8%) - 276 نفر 20 تا 25 سال (17%) و تعداد 101 نفر نیز بیش از 25 سال سابقه خدمت داشته اند(37/6%) -  تعداد  175 نفر از مجموع 1760 نفر وضعیت سنوات خدمتی آنان به درستی گزارش نشده است . ( این تعداد در محاسبه درصد های فوق اعمال نشده اند ) .

  میانگین سنوات خدمتی کارکنان شاغل در بیمارستانهای مورد مطالعه در سال 1382 برابر با 96/9 سال بوده است.کمترین میانگین سنوات خدمتی در بین 10 بیمارستان فوق متعلق به بیمارستان رستمانی گاوبندی با 3 سال و بیشترین مقدار مربوط به بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس با 14/15سال است .

  2.وضعیت تحصیلات :

  از مجموع 1844 نفر کارکنان شاغل که وضعیت تحصیلات آنان مورد مطالعه قرار گرفته است تعداد 457 نفر زیر دیپلم داشته اند (78/24%) و تعداد 394 نفر نیز مدرک دیپلم داشته اند (36/21%) -  تعداد 297 نفر دارای مدرک فوق دیپلم (10/16%) - 485 نفر کارشناس(30/26%) - 10 نفر کارشناس ارشد (54/0%) و تعداد 33 نفر نیز دارای مدرک تحصیلی دکترا بوده اند (78/1%) -  تعداد 110 نفر برخوردار از مدرک دکترای تخصصی بوده اند (94/5% ) و تعداد 56 نفر از مجموع 1844 نفر وضعیت میزان تحصیلات آنان به درستی گزارش نشده است. ( این تعداد در محاسبه درصد های فوق اعمال نشده اند ).

  در میان 10 بیمارستان مورد مطالعه درصد شاغلین دانش آموخته دانشگاهی به کل کارکنان شاغل در بیمارستان بستک با 22/78%  از همه بیشتر و این درصد در بیمارستان ابن سینا با 33/33% درصد  از همه کمتر بوده است. درصد کل دانش آموختگان دانشگاهی در بیمارستانهای مورد مطالعه40/52% بوده است. (جدول شماره 1) 

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

  .  وضعیت استخدام :

  از مجموع 2422 نفر کارکنان شاغل که وضعیت استخدام آنان مورد مطالعه قرار گرفته است، تعداد 1232 نفربه صورت استخدام رسمی شاغل بوده اند (86/50% ) و تعداد 189 نفر نیز پیمانی بوده اند (80/7% )- تعداد 131 نفر قراردادی بوده اند (40/50% )-170 نفر طرحی (7% )- تعداد 655 نفر کارکنان شرکتی بوده‌اند (45/27% ) و تعداد 35 نفر نیز وضعیت استخدام آنان گزارش نشده است. (44/1% )- جدول و نمودار‌ شماره (1 ).

  4.وضعیت جنسیت :

  از مجموع 1752 نفر کارکنان شاغل که وضعیت جنسیت آنان مورد مطالعه قرار گرفته است تعداد 670 نفر مرد (24/38%) و تعداد 1082 نفر نیز زن بوده اند(57/61%) همانگونه که در جدول شماره (2) مشاهده می‌شود، بیشترین درصد کارکنان زن شاغل در ده بیمارستان مورد مطالعه متعلق به بیمارستان آموزشی درمانی کودکان شهر بندرعباس با 10/80% کل شاغلین است.کمترین درصد شاغلین زن نیز متعلق به بیمارستان شهید بهشتی میناب با 65/47% کل شاغلین است.

دانلود مقاله علم امار

علم آمار علم آمار کاربرد علمي مباني رياضي براي جمع آوري، تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات ارقامي‌‌ مي باشد. آمار گران با بکار بردن دانش رياضيشان در طراحي مطالعات وتحقيقات ؛ جمع آوري ، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات‌؛ و تفسير نتايج ؛ در پژوهشهاي علمي شرک

دانلود مقاله کاربرد علم آمار

علم آمار کاربرد علمي مباني رياضي براي جمع آوري، تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات ارقامي‌‌ مي باشد. آمار گران با بکار بردن دانش رياضيشان در طراحي مطالعات وتحقيقات ؛ جمع آوري ، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات‌؛ و تفسير نتايج ؛ در پژوهشهاي علمي شرکت مي کنند

دانلود تحقیق اشتغال و بیکاری

يک بررسي ازروند اشتغال در ايران يکي از چالشهاي مهم اقتصادي که جامعه ايران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بيکاري است. برآوردها حکايت از آن دارد که حدود ? ميليون نفر از جمعيت فعال ?? ميليوني کشور بيکار است و به عبارتي نرخ بيکاري بين ?? تا ?? درص

دانلود تحقیق اشتغال و بیکاری

يک بررسي ازروند اشتغال در ايران يکي از چالشهاي مهم اقتصادي که جامعه ايران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بيکاري است. برآوردها حکايت از آن دارد که حدود ? ميليون نفر از جمعيت فعال ?? ميليوني کشور بيکار است و به عبارتي نرخ بيکاري بين ?? تا ?? درصد قرا

دانلود تحقیق میزان تأثیر مشاوره تحصیلی در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی دانش آموزان نظام جدید آموزش متوسطه

قالَ عَلي عَلَيه السَّلامُ: مَنْ مَّلَکَ اسْتَأثَرَ وَ مَنِ آسْتَبَدَّ بِرَأيِهِ هَلکَ وَ مَن شاوَرَ الرِّجالَ شارَکَ ها في عُقولِها. حضرت علي (ع) (درباره مشورت) مي فرمايد: هر که (به چيزي) دست يافت خودرأي مي شود (به رأي و انديشه ديگران بي اعتنا گردد

دانلود مقاله جغرافیای انسانی

چکیده : بنابر باور بسیاری از صاحب‌نظران، انسان محور توسعه پایدار است و جامعه‌ای می‌تواند توسعه یابد که همه افراد آن ظرفیت توسعه پذیری را داشته باشند و راه‌ها و روش‌های مناسب برای حصول توسعه پایدار را بیابند. بنابراین تا زمانی که به زنان کشورمان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‌‹سد. بررسی نقش زنان در توسعه ...

دانلود مقاله آموزش و توسعه آموزش و منابع انسانی

مقدمه : اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن. مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است. آموزش بیشتر توسعه سریعتر. بنابراین ، تمام ...

دانلود پروژه بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها

چکیده در مسیر تو سعه و تکامل سازمانها بی شک فکرو اندیشه انسان نقش مهمی را ایفا میکند. انسان در یک سازمان عامل و عنصری است که با بسیج توان جسمی و ظرفیت روانی و قابلیت فنی خویش ما موریت هایی را که سازمان به او محول می کند از قوه به فعل در می آورد. از جمله اقداماتی که باید درجهت تداوم و حفظ پویایی هرسازمانی انجام گیرد این است که خصوصیات شاغلین آن با وظایف و مسؤلیتهای مشا غل مطابقت ...

دانلود تحقیق بررسی نیروی انسانی ونیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی

اين تحقيق با توجه به تحولات مداوم رشته کتابداري و در نتيجه تغيير نيازهاي آموزشي کتابداران، به بررسي وضعيت نيروي انساني و نيازهاي مهارتي کتابداران شاغل در کتابخانه‌هاي دانشگاهي استان خوزستان پرداخته است. در اين پژوهش، تعداد 172 نفر از کتابداران شاغل

دانلود مقاله بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران

چکیده این تحقیق که با عنوان بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد . اهداف مد نظر تحقق 1- بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران . 2- ارائه پیشنهادها و راه حلهای مناسب به مسئولین به منظور بهبود فرایند مدیریت و آموزش مدیران . در ارتباط با ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول