تحقیق دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه ؟

Word 30 KB 32394 2
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه ؟

  آیت الله محمد حسن مرعشی

  معاون قضائی قوه قضائیه

  مرحوم محقق در « شرایع » می فرمایند: « و دیه الذمی ثمانماه درهم » صاحب جواهر ( قدسسره ) « درجواهر الکلام می فرمایند : » بلاخلاف معتد به احده بیننا بل فی الخلاف و الانتصار و الغنیه و کنزالعرفان الاجماع علیه علی ما حکی عن بعضها : « یعنی ( اختلاف معنتابهی در آن ،بین فهای شیعه وجودندارد بلکه در کتاب خلاف و انتصار و غینه و کنزالعرفان ادعای اجماع شدهاست ) ، و مرحوم حضرت امام خمینی در ( ماله 30 ج 2 تحریرالوسیله ص 559 ) می فرماید : « دیه ذمی آزاد 800 درهم است خواه یهودی یا نصرانی و یا مجوسی بوده باشد و دیه زن ذمی آزاد نصف دیه مرد از آنان است بلکه ظاهر این است که دیه اعضای بدن و جراحات آن نسبت به دیه قتل ایشان مانند دیه اعضاء و جراحات مسلمان نسبت به دیه قتل آنان است کما اینکه ظاهر این است که دیه مرد و زن ذمی مسلمان بلکه بعید نیست دیه آنها مانند دیه مسلمان در موارد تعلیظ ، تعلیظ گردد ک

  مرحوم حضرت آیت اله خویی در « تکمله المنهاج » نیز می فرمایند : « دیه ذمی از یهود و نصاری و مجوس 800 درهم است و مهمترین دلیلی که برحکم مذکور اقامه شده است چند روایت می باشدکه ذیلا” نقل می شوند : »

  1 صحیحه ابن مسکان از ابی عبداله ( ع )است که در آن آمده است آن حضرت فرمود : « دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماه درهم »( 1 )

  2 صحیحه لیث مرادی است که درآن آمده است :

  « از اباعبداله ( ع )پرسیدم از دیه نصرانی و یهودی و مجوسی ، آن حضرت در پاسخ فرمودند : دیتهم جمیعا” سواء ثمانماه درهم » ( 2 ) موثقه سماعه است از ابی عبداله ( ع ) که فرمود :

  « پیامبر اکرم ( ص )خالد بن ولید را به بحرین فرستاد وخدمت رسول اکرم ( ص )نوشت : من قومی از یهود و نصاری را کشته ایم و 800 درهم که دیه آنان است پرداخت کرده ام و قومی از مجوس را هم کشته ام آیا دیه آنان مانند دیه یهود و نصاری است ؟

  آن حضرت در پاسخ فرمودند : انهم اهل الکتاب ، یعنی آنان اهل کتاب هستند . »( 3 )

  در برابر این روایات دو دسته روایت وجود دارد ، و یک دسته آمده است دیه آنان چهار هزار درهم است و آنها دو روایت هستند یکی ازآنها مرسله صدوق است که درآن آمده است :

  « این دیه الیهودی والنصرانی و المجوس اربعه الاف درهم لانهم اهل الکتاب » ( 4 )

  و دیگری روایت ابی بصیر از امام صادق ( ع ) است که در آن آمده است . «امام صادق ( ع ) فرمود : دیه الیهودی و النصرانی اربعه الاف درهم ، » ( 5 )

  و هر دو روایت به دلیل آنکه ضعیف السند هستند اسال در روایت اول و وجود علی بطائنی در روایت دوم مورد عمل واقع نشده اند . و در دسته دوم ، دیه آنان را مساوی با دیه مسلمان قرارداده اند و این دسته نیز دو روایت می باشند اول ،صحیحه ابان بن تغلب از ابی عبداله ( ع )است که در آن آمده است « امام صادق ( ع ) فرمودند :

  دیه الیهودی و النصرانی و المجوس دیه المسلم » . ( 6 )و دوم ،روایت صحیحه زرواره است که در آن آمده است :

  « من اعطاه رسول الله ذمه فدیته کامله قاقل زرواره فهولا . قال ابو عبداله من اعطاهم ذمه » . ( 7 )

  نظر مشهور درباره این روایت این است که باید حمل بر تقیه شوند زیرا با فتاوی جماعتی از علمای عامه مانند علقمه و شعبی و نخعی و ثوری و ابوحنیفه مطابقت دارند .

  این حمل برتقیه ،درست به نظر نمی رسد زیرا عده ای از اهل سنت به نقل از صاحب جواهر ، دیه آنها را ثلث دیه مسلمان و عده ای دیگر نصف و برخی دیگر قائل به تمام آن هستند وبه این ترتیب ، وقتی می توان روایتی را حمل بر تقیه کرد که بین فقهای اهل سنت اختلافی نباشد لذا ،به نظر می رسد که بین روایات به طریق دیگری باید جمع کرد و بدین گونه که بگوییم روایات چهار هزار درهم ضعیف هستند و روایات هشتصد درهم با روایات ده هزار درهم تعارض دارند و تعارض آنها موجب تساقط است و پس از تساقط باید به عمومات ادله دیات مراجعه کرد که دیه را مطلقات ده هزار درهم و یا یک صد شتر و یادویست گاو و 000 قرار داده اند .

  وا000 العالم باحکامه .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  1 وسائل ، جزء 19 ؤ بابت 13 از ابواب دیات نفس ، حدیث 3 .

  2 همان ، حدیث 5 .

  3 همان ،حدیث 7 .

  4 وسائل جزء 19 ،باب 13 ، حدیث 2 .

  5 همان ،حدیث 5 .

  6 همان ،حدیث 4 .

  7 همان حدیث 3 .

دانلود مقاله توارث مسلمان و کافر

توارث مسلمان و کافر از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب

دانلود مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١-

قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب 3/6/1361 قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو. قسم اول قصاص نفس و احکام آن فصل اول ماده 1- قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قص

دانلود تحقیق قانون حدود وقصاص،

قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب 3/6/1361 قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو. قسم اول قصاص نفس و احکام آن فصل اول ماده 1- قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و

دانلود مقاله اخلاق ورزشی و خصوصیات یک ورزشکار مسلمان

ایمان: اولین خصوصیت یک ورزشکار مسلمان، ایمان و تقوای اوست. نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسلام ارزشی ندارد. آن چه معیار ارزش است، تقوا است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: "انّ اکرمکم عندالله اتقیلکم؛ گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست." البته انسان پرهیزکار و با ایمان، هر چه قوی تر و نیرومندتر باشد، بهتر است، اما قوی بودن به تنهایی کافی نبوده و ملاک ارزش نخواهد ...

دانلود مقاله تاریخ بیهقی

بريده اي از تاريخ بيهقي معرفي کتاب تاريخ نگارش در حدود 450 460 ه . «ابوالفضل محمد بن حسين کاتب بيهقيِ نوزده سال منشي ديوان رسائل غزنويان بود و تاريخ عمومي جامعي در بازه دنياي معلوم عصر خود نوشته بود که بگفته بعضي سي مجلد بوده است و اکنون فق

دانلود تحقیق حضانت

چکيده در اين تحقيق به حضانت نگاه شده است و اينکه حضانت در حقوق ايران چه جايگاهي دارد و چه مسائلي تحت عنوان حضانت بررسي مي شود و در مبحث دوم به پرونده هاي حقوقي حضانت و در مبحث سوم به پرسشنامه و مصاحباني در مورد حضانت نگاه شود تا نظر عموم در مورد ح

دانلود مقاله اخلاق ورزشی و خصوصیات یک ورزشکار

مسلمان ایمان: اولین خصوصیت یک ورزشکار مسلمان، ایمان و تقوای اوست. نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسلام ارزشی ندارد. ایمان: اولین خصوصیت یک ورزشکار مسلمان، ایمان و تقوای اوست. نیرومند بودن به تنهایی از نظر اسلام ارزشی ندارد. آن چه معیار ارزش است، تقوا است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: "انّ اکرمکم عندالله اتقیلکم؛ گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست." البته انسان ...

دانلود تحقیق رشد اخلاقی از نظر اسلام

آشنايي با مراحل رشد و مشخصات کودکان در سنين مختلف، ابزار بسيار مهمي در مراقبت و تعليم و تربيت کودکان است. زيرا والدين را آگاه مي سازد تا در چه محدوده سني، منتظر چه نوع تغييراتي در کودک باشند و انتظارات خود را با موقعيت سني و مراحل رشد تنظيم کنند و د

دانلود مقاله ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى ایران

ماهيت و عوامل انقلاب اسلامى ايران سخنرانى در مسجد الجواد تذکر: اين مقاله مجموعه چند سخنرانى استاد شهيد در مسجدالجواد است که در فروردين ماه پنجاه و هشت ايراد گرديد و ازجمله آخرين کنفرانسهاى عمومى آن مرحوم به حساب مى‏آيد. از آنجا که پاره‏اى از نکات

دانلود مقاله تهاجم فرهنگی و آثارآن بر جامعه امروزی

مقدمه مستکبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان می کوشند تا فرهنگ مبتنی بر ادبیات استعماری خود را که توجیه کننده این تهاجم می‌باشد را با پوشش دموکراسی در بین ملت ها شایع نمایند لذا ترفندهای مختلفی را با هدف قلب مفاهیم ارزشی و ملوث کردن فضای فرهنگی جوامع به ابهام و تردید و نیز سؤال برانگیز نمودن ارزشهای دینی و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول