تحقیق نکاتی چند پیرامون لاستیک اتومبیل

Word 55 KB 32483 7
مشخص نشده مشخص نشده تاسیسات - مکانیک
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  چندمطلب کوتاه درموردلاستیک اتومبیل
  همیشه قبل از وقوع پنچرگیری جا اتومبیل رابازدید کنید وازصحت عمل ان مطمئن شوید تا در موقع ل.زوم غافلگیر نشوید.
  اگردقت کرده باشید درجاده های خارج شهرراه وبی راه لاستیک پاره ای درکنارراه افتاده است یا اتومبیلی مشاهده میشود که مشغول تعویض چرخ ان هستند. هریک از این مواردیاداور مشکل کوچکی است که هر لحظه ممکن است برای هرراننده ای بروز کند.
  امار نشان داده است که پنچر شدن لاستیک بطورمتوسط هرده سال یکبار یا هر یکصدوپنجاه هزار کیلومتر یکبار اتفاق می افتد(البته این امار درکشورهای اروپایی گرفته شده است و در کشورماباتوجه به ساختار لاستیکهای تولید داخل
  استفاده بیش از حد استاندارد لاستیک هاووضعیت نامناسب برخی جادهها پنچر شدن تایرهابطورمتوسط هر4سال یکباریاهر 60 هزار کیلومتریکباراتفاق می افتد).اما این اتفاق هر چند نادرباشدبازهم اگرواقع شود راننده بایدبتواند ازعهده رفع ان براید. اگر راننده در مواقع عادی یعنی قبل ازسوراخ شدن لاستیک وخارج شدن بادازان باابزارکارونحوه کارباانهااشناشود وبخصوص ازصحت کارجک مطمئن باشد پس ازوقوع پنچری دچاردردسرمیشوید.اماقبل از هر چیزمیتواند تهمیداتی فراهم اورد که اصلا این اتفاق واقع نشود. راننده بایستی همان طورازدندانهایش مواظبت میکند ازلاستیک های اتومبیلش هم مراقبت کندزیرا پیشگیری از پنچر شدن ساده ترازتعمیرلاستیک سوراخ شده است.
  اولین نکته ای که باید رعایت شودبازدید فشاربادلاستیک ها است که هریک ماه یکبارویاهر1000 کیلومترطی مسافت باید انجام شود. فشارمجازبادلاستیکهای هراتومبیل توسط کارخانه سازنده اعلام میشود ودرجدول ان معمولا پیش درپوش محل سوختگیری یا کناردرگاهی درنسب شده والبته دردفترچه راهنمای اتومبیل هم درج شده است. اگرفشاربادلاستیک کم باشد انعطاف لاستیک بیشتر است بنابراین درحرکت بهشدت داغ میشود. موجب فرسودگی سریعترلاستیک شده وازطرف دیگرمیزان مصرف سوخت هم به نسبت زیاد میشودالبته اتفاق ناگوارتری که ممکن است واقع شود ترکیدنلاستیک خواهد بود. فراموش نشودکه فشارباد لاستیک زمانی بایدکنترل شودکه لاستیک خنک باشدزیراگرم بودن ان باعث میشودکه فشار حدود0.5 bar بیشترنشان داده شود. البته کنترل فشاربادلاستیک زاپاس راهم نبایدازنظردورداشت. لازماست والف) تیوپ وهمچنین سطوح جانبی لاستیک مرتب بازدید شوندکه مبادااسیب دیده باشند. اگربادلاستیک مرتب کم می شود برمتخصصین فن است که کارپیداکنند. ممکن است میخ کوچکی درلاستیک پنهان شده باشد ویاعیب دیگری وجودداشته باشد وانوقت متخصصین تشخیص خواهند دادکه ایالاستیک یاتیوپ بایستی تعویض شودیابایک تعمیرکوچک عیب برطرف میشود. نکته مهم این است که اگرتیوپ پنچری نداشته ولی کهنه وفرسودهشده وعمر خودراکرده باشد بایدحتما عوض شود.
  لاستیک نو بایستی حتما بالانس شود. اگرچرخ بالانس نباشد فرمان لرزش پیدا میکند ودرنتیجه سیبک های فرمان جهبه فرمان وکمک فنرها به سرعت فرسوده شده وبلاخره مجموعه جلوبندی صدمه میبیند. برای بالانس کردن متخصص فنی چرخ راازجای خودباز کرده وبه دستگاه مخصوص میبنددوسپس درمحل هایی کهدستگاه نشان میدهد وزنه هایی متصل می کند. اگردرضمن کار وزنه ای از جای خودخارج یاجابجاشود بالانس به هم می خورد وحضور کارشناس ودستگاه بالانس بار دیگرلازم می شود.
  نکته مهم دیگر صاف شدن اج لاستیک است. مطابق قانونی که درکشورهابا جزئی اختلاف معتبر است اگرضخامت اج لاستیک یه1.6 میلیمتر برسد باید تعویض شود ولی بهتر است وقتی ضخامت اج به 2 میلیمتر میرسد به تعویض ان اقدام شود. حرکت با لاستیک صاف ریسک خطرناکی است زیرا دردرجه اول ترمزها کارایی خودرابخصوص در جاده های خیس از دست میدهند ودر ثانی لاستیک های جاو که در اب شناور می شوند از فرمان تبعیت نمی کند.

   

   انبار کردن رینگ ولاستیک به طور صحیح
  اگر لاستیک ها روی رینگ سوار شده باشند بایستی بطور افقی نگهداری شوند و اگر انها را بطور عمودی قرار دهند فشاربیهوده ای به یک نقطه از انها وارد می شود. بهترین راه حل تهیه پایه ای فلزی است که لاستیکها رابدون انکه با یکدیگر تماس داشته باشند نگه میدارند. ولی اگر لاستیک ها جدا از رینگ باشند میتوان انها را بطور عمودی قرار داد زیرا وزن زیادی به ان وارد نمی شود.

   

  تعمیر لاستیک تیوپلس
  سوراخ شدن لاستیک باعث خارج شدن باد و در ضمن ورود رطوبت به داخل لاستیک و زنگ زدگی قسمت های فلزی داخل ان می شود .راحت ترین راه تعمیر فرو بردن لاستیک ها ی مخصوص به داخل منافذ ایجاد شده در سطح لاستیک است .لاستیک هایی که به این طریق تعمیر می شوند تحمل حداکثر 190 کیلو متر بر ساعت سرعت را دارند. نا گفته نماند که باز سازی سوراخ فقط در سطوح جانبی لاستیک سوراخ شوند تعمیر ان خطرناک و بایستی بطور کامل عوض شود.
 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود مقاله پیشرفت تاریخی مواد پلاستیک

پلاستيک هاي طبيعي: در طي يک و نيم قرن گذشته، دو گروه مواد جديد که نه تنها با مواد قديمي تر به سبب مصارف کاملاً جا افتاده شان به رقابت پرداخته اند، بلکه امکان توليد محصولاتي را فراهم کرده اند که به توسعه دامنه ي فعاليت هاي نوع بشر کمک کرده است. بدو

دانلود مقاله آینده و بازار پلاستیک

آینده و بازار پلاستیک همانگونه که در قبل از این ذکر شد بیشترین مصرف پلاستیک ها درست پس از جنگ جهانی دوم به عنوان جایگزین ارزان قیمت مواد مرسوم و رایج شکل گرفت اما حتی امروز نیز تصور عمومی از صنعت پلاستیک به طور کامل شفاف و مثبت نیست . سهم قابل توجه پلاستیک ها در ارتقاء سطح استاندارد کیفی زندگی تبیین نشده است . با این حال در بسیاری از زمینه ها مواد پلاستیکی مدتی است که جایگاه ...

دانلود تحقیق علم تکنولوژی مواد

موضوع : علم تکنولوژي مواد فصل اول طبقه بندي مواد کار 1- طبقه بندي مواد کار 1-1- تعريف تکنولوژي مواد: علمي که درباره استخراج، تصفيه، آلياژ کردن، شکل دادن، خصوصيات فيزيکي، مکانيکي، تکنولوژيکي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌کند، تکنولوژي

دانلود مقاله جوشکاری

فنون جوشکاري لوله ها: اگر چه در بعضي از کاربردهاي خاص براي جوشکاري خود کار استفاده ميشود ، اما در حال حاضر بخش عمده عمليات جوشکاري لوله با استفاده از يکي از فرايند هاي جوشکاري دستي انجام ميشود . لوله هايي که در کاربرد هاي صنعتي در وضعيتهاي افقي نصب

دانلود مقاله ماشین کاری با جت آب

ماشین کاری با جت آب (water get machining – whm) از آب برای برش استفاده می شود. آب با فشار زیاد در حدود 4000-2000 بار در یک مسیر پیوسته وارد منطقه ماشینکاری می شود که در اینجا عمل براده برداری توسط کار مکانیکی است زیرا آب بطور مکانیکی بیرون می آید. آب به عنوان ابزار برش استفاده می گردد. آب بعنوان ابزار برش در مسیر پیوسته و کنترل شده ای از نازل با مجرای ریز با سرعت معادل سه برابر ...

دانلود تحقیق ریخته گری (کاربرد – مزایا و...)

تعريف ريخته گري: ريخته گري يکي از روشهاي ساخت و شکل دادن فلزات است. در اين روش يک فلز يا آلياژ ابتدائاً ذوب شده و در درون يک محفظه تو خالي بنام قالب که تقريباً به شکل قطع ساخته شده ريخته مي شود، بنحوي که پس از پايان انجماد شکل، ابعاد، ترک

دانلود تحقیق فرآوری کامپوزیت

فرآوري کامپوزيت ها فرآيند توليد کامپوزيتها، علم تغيير شکل به شکل ديگر است. چون در کامپوزيتها دو يا چند ماده مختلف وارد مي شود، لذا روشهاي توليد کامپوزيتها با فرآيند توليد فلزات بسيار متفاوت است. روشهاي گوناگوني براي توليد انواع مختلفي از مواد مسلح

تحقیق تعمیرات و نگهداری خودرو های بنزینی

مقدمه قبل از انجام هر تعمیری یا باز کردن قسمتی از موتور، لازم است که از معیوب بودن آن قسمت کاملا مطمئن بوده زیرا باز کردن هر نقطه ای، سبب هزینه و صرف وقت زیادی است چه بسا که اصلا احتیاجی به تعمیر آن نبوده و یا در صورت، لزوم با اندک کاری می شد عیب را برطرف نمود. مخصوصا تعمیر اساسی موتور که مستلزم هزینه های زیادی از قبیل خرید لوازم یدکی، اجرت تراشکاری و بالاخره مزد تعمیر آن می ...

دانلود تحقیق آشنایی با پرس ها و نحوه عملکرد آن ها

اول : معرفی مدیریت برش و پرس : مدیریت برش و پرس یکی از مدیریتهایی است که زیر نظر معاونت سواری سازی ایران خودرو فعالیت می کند . برش و پرس در حال حاضر ازنظر تناژ، ابعاد تعداد پرس بزرگترین مجتمع پرسکاری در ایران می باشد. این مجموعه توانایی آنرا داده که برای 150/000 دستگاه سواری ، 5000 دستگاه مینی بوس و 3000 دستگاه اتوبوس قطعه تولید کند. قطعات این مجموعه توسط قالب ، پرس و ماشین آلات ...

تحقیق تعمیر خودرو

مقدمه در روزهای نخست حضور در کارگاه یکی از اتومبیلهای شرکت به دلیل قاطی کردن آب و روغن به تعمیرگاه مراجعه نمود،سپس به تشخیص مسئول کارگاه عیب موتور را سوختن واشر سر سیلندر تشخیص داده شد که باعث مخلوط شدن آب و روغن با یکدیگر گردیده بود،برای رفع این نقص باید سر سیلندر باز می شد که بنده و چند نفر از شاگردهای تعمیرگاه شروع به باز کردن سر سیلندر به ترتیب زیر نمودیم. ابتدا درب ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول