تحقیق هندسه 2

Word 1 MB 32518 39
مشخص نشده مشخص نشده ریاضیات - آمار
قیمت: ۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول:                                                                                       

   1)  اصولی از خط راست:

  الف) یک خط شامل مجموعه ای از نقاط است که می توان گفت هر خط شامل حداقل دو نقطه متمایز است.

  ب) دو خط راست متمایز حداکثر یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.

  ج) هر دو نقطه متمایز حداقل بر یک خط قرار دارند.

  د) بین هر دو نقطه متمایز از یک خط راست می توان نقطه ای متمایز از آن دو بدست آورد.

  2) اصولی از صفحه:

  الف) صفحه مجموعه ای است از نقاط و هر صفحه حداقل شامل 3 نقطه است که بر یک استقامت نمی باشند.

   ب) بر هر سه نقطه غیرواقع بر یک خط راست یک صفحه می گذرد.

  ج)  اگر هر دو نقطه از خطی، در یک صفحه باشند تمام نقاط این خط نیز در این صفحه است.

  3) فضا: مجموعه ای نامتناهی شامل کلیه نقاط است.

  4) تعریف: تعریف یعنی شناساندن یک چیز یا یک شیء بوسیله مشخصات لازم برای شناساندن.  تعریف باید جامع و مانع باشد.

  5) تعریف نشده ها: آنچه را که با درک و تصورکردن و یا از طریق مشاهده شناخته و بدون تعریف می پذیریم.

  6)  برهان: رسیدن از یک سلسله گزاره های درست قبلی به گزاره هایی که درستی آن را بر مبنای آنچه قبلاً پذیرفته ایم قبول می کنیم.

   7) قضیه: هر گزاره ای که درستی آن نیازمند برهان است.

   8) اصل: هر گزاره ای که درستی آن نیاز به برهان ندارد.

   9) شکل: هر مجموعه ای از نقاط را یک شکل نامند.

   10) نیم خط:مجموعه ای از نقاط یک خط را که از یک طرف محدود و از یک طرف نامحدود باشد.

   

   

  با n نقطه متمایز در یک راستا n2 نیم خط داریم

   

   

  11) پاره خط: جزئی از یک خط راست که از دو طرف محدود باشد. مانند پاره خطAB

                                                با n نقطه متمایز  تا پاره خط داریم.

  هویت صفحه با سه نقطه متمایز که در یک استقامت واقع نمی باشند مشخص می شود. هویت فضا با چهار نقطه متمایز که سه تا در یک صفحه و آن دیگری در صفحه واقع نیست مشخص می شوند.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  استدلال استقرائی:

  این نوع استدلال براساس تجربه و مشاهده قرار دارد و مختص تشخیص های پزشکی و علوم تجربی است. از این استدلال به عنوان یک حدس در حل مسائل ریاضی بهره می گیریم.

                              اصل استقرائی ریاضی  استدلال استقرائی

  استدلال استنتاجی:

  براساس قضیه های قبلی و در ابتدا برمبنای اصول موضوعه و بدیهی استوار است مختص علوم ریاضی است و قطعیت دارد.

  14) اوضاع نسبی دو زاویه

                                                                                                  متمم اند

   مجانب اند.                                                                              مکمل اند

   

   مجاورند                                                                                       مکمل

   

   متقابل به رأسند                                                                             متمم

   

   

  15) نیم ساز های دو زاویه مجانب برهم عمودند.

  16) نیم ساز های دو زاویه متقابل به رأس بر یک خط راست واقعند.

  17) هر نقطه روی نیم ساز از دو ضلع زاویه به یک فاصله است و برعکس.

  18) مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو خط متقاطع به یک فاصله است دو خط متقاطع( عمود برهم) یعنی نیم ساز های زوایای بین دو خط است که بر هم عمودند.

   19) دو خط  که با هم موازیند در نظر می گیریم و خطی که هر دو خط را قطع می کند رسم می کنیم.

                                                                                  

                                                                                   

  20) تعریف مثلث: از تقاطع سه خط 2 به 2 متقاطع پدید می آید. 6 جزء اصلی دارد سه زاویه و سه ضلع.

                                                :محیط

                                          نصف محیط

  21) مساحت مثلث: ( ارتفاع وارد بر ضلع aاست)

  تست 1:

     

   

   

  مجموع سه ضلع مثلثی 10 است اگر مساحت آن 20 باشد مجموع معکوسات سه ارتفاع را بیابید.

  الف) 5/0              ب) 25/0                      ج) 1/0                د)

   

   

  22) مساحت مثلث: فرمول هرون: هرگاه فقط سه ضلع داشته باشیم.

                                                              

  تست 2:

     

   

  در مثلثی اگر اضلاع c,b,a و  نصف محیط p باشد.  در این صورت مساحت آنرا بیابید.

   الف)          ب)            ج)             د)

   

   

  تست3:

     

   

   

  در مثلثی به اضلاع 5و6و7 مطلوبست ارتفاع وارد بر ضلع به طول 6 سانتیمتر( سراسری تجربی 72)

  الف) 5/4           ب)             ج)                د)

   

   

   

  23)  با تبدیلات دوره ای: هرگاه ققط دو ضلع و زاویه بین داشته باشیم.

  تست4:

     

   

   

   

  مساحت مثلث زیر را بیابید.( سراسری تجربی 70)

  الف)                 ب)                 ج)32               د) 24

   

  24) قضیه سینوسها در هر مثلث داریم:

                                                                         

  قضیه کسیونسها در هر مثلث داریم: هرگاه دو ضلع و زاویه بین داشته باشیم و بخواهیم ضلع سوم را بیابیم.

  تست1:

                                                     با تبدیلات دوره ای

   

  در  مثلث ABC داریم:  و زاویه  می باشد. بزرگترین زاویه چند درجه است.

   الف) 100           ب) 90               ج) 80                د) 75

   

   

  تست2:

     

   

   

  در مثلث ABC داریم:  می باشد زاویه c را بیابید.

  الف) 30              ب) 45               ج) 60                د) 90

   

   

  25)  اصل نامساوی مثلثی( قضیه حمار) هرگاه با سه عدد a , b , c بخواهیم مثلث بسازیم.

   

  26) طرز تشخیص نوع مثلث:

   

  تست1:

                                                                     

   

  اگر  اضلاع مثلثی باشند که زاویه روبه رو به ضلع a بزرگتر از 90 درجه باشد a در کدام بازه است؟

  الف)        ب)           ج)              د)

   

   

  تست2:

     

   

   

  مثلثی با اضلاع 5و6و7 چه نوع است؟

   الف) حاده الزاویه     ب)منفرجه الزاویه       ج) قائم الزاویه       د) نامشخص

   

  27) جمع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه می باشد و جمع زوایای خارجی آن 360 درجه است.

   28) زوایای مثلثی تشکیل تصاعد حسابی اگر داده باشند یکی از زوایای آن حتماً 60 درجه است چون:

                                                  شرط تصاعد حسابی با سه

                                       

                                                     زاویه A,B,C

  مثلاً اگر مثلث قائم الزاویه ای بخواهد زوایایش تشکیل تصاعد حسابی بدهد زوایا عبارتند از: 30و60و90

  29) اگر زوایای مثلثی با اعداد p ,n ,m  متناسب باشند که  در این صورت نوع مثلث قائم الزاویه است.

  تست1:

     

   

   

  زوایای مثلثی با اعداد10،7،3 متناسب است نوع مثلث چیست؟

   الف) نامشخص    ب) قائم الزاویه   ج) متساوی الساقین        د) متساوی الاضلاع

   

  تست2:

     

   

   

  زوایای مثلثی با اعدادد 3و3و6 متناسب است نام مثلث چیست؟

   الف) قائم الزاویه                                ب) متساوی الساقین

  ج) قائم الزاویه- متساوی الساقین            د) منفرجه الزاویه

   

   

  30) اگر o نقطه ای دلخواه درون مثلثی باشند در این صورت:

                                      

   

  تست1:

     

   

   

  اضلاع مثلث ABC برابر است با 9،8،7 از نقطه دلخواه o درون مثلث به سه رأس وصل می کنیم اگر  یک عدد درست باشد کدام می تواند باشد.

   الف) 7               ب) 20              ج) 25             د) 10

   

   

  31) در هر مثلث هر زاویه خارجی برابر است با جمع دو زاویه داخلی غیرمجاور

                                      

  تست1:

   

   

   

  در شکل مقابل  می باشد  را بیابید.

   الف)              ب)              ج)                     د)

   

   

  32) در هر مثلث زاویه مقابل به ضلع بزرگتر. بزرگتر است از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر و برعکس.

  33) هرگاه دو ضلع از مثلثی با دو ضلع از مثلث دیگر برابر باشند اما زاویه های بین این دو ضلع برابر نباشد مثلثی که زاویه اش بزرگتر است ضلع سوم آن نیز بزرگتر است و برعکس.

  تست1:

     

   

   

  اگر BC بزرگترین ضلع مثلث ABC باشد. برای زاویه A کدام حکم درست است؟

   الف)           ب)           ج)          د)

   

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود مقاله تاریخچه هندسه

تاريخچه هندسه واژه انگليسي Geometry ( هندسه ) از زبان يوناني ريشه گرفته است. اين کلمه از دو کلمه «جئو»ٍ به معناي زمين و «متري» به معناي اندازه گيري تشکيل شده است.بنابراين هندسه اندازه گيري زمين است. مصريان اوليه نخستين کساني بودند که اصول هندسه را

دانلود مقاله رایگان قضیه تالس

موضوع: قضیه تالس نام دبیر: جناب آقای رجبیان تهیه و تنظیم: امین سرمدی بهار 87 در هندسه ،قضیه تالس این مطلب را بیان میکند که اگر A و B و C نقاط روی دایره باشند و خط AC ،قطر دایره باشد آن وقت زاویه ABC یک زاویه قائم خواهد بود. به بیان دیگر مرکزدایره محیطی یک مثلث روی یکی از اضلاع مثلث قرار میگیرد اگر وتنها اگرآن مثلث قائم الزاویه باشد. اثبات فرض کنیم O مرکز دایره باشد در آن موقع ...

دانلود مقاله رایگان قضیه تالس

در هندسه ،قضیه تالس این مطلب را بیان میکند که اگر A و B و C نقاط روی دایره باشند و خط AC ،قطر دایره باشد آن وقت زاویه ABC یک زاویه قائم خواهد بود. به بیان دیگر مرکزدایره محیطی یک مثلث روی یکی از اضلاع مثلث قرار میگیرد اگر وتنها اگرآن مثلث قائم الزاویه باشد. اثبات فرض کنیم O مرکز دایره باشد در آن موقع OA=OB=OC به این ترتیب OAB و OBC مثلث متساوی الساقین خواهند بود.در نتیجه زوایای ...

دانلود مقاله سریهای توانی

سريهاي تواني يک سري به شکل * که در آن و.... اعدادي ثابت هستند، يک سري تواني از x مي نامند . معمولاً براي راحتي سري *به صورت مي نويسد در حالت کلي تر سري تواني به صورت است . اگر به جاي x مقدار ثابت r در نظر بگيريم سري تواني به يک سري عددي تبديل مي

دانلود تحقیق فیثاغورث

افکار فيثاغورث رياضيدان و فيلسوف يوناني به شکل گيري رياضيات نوين و فلسفه غرب کمک کرده است . هدف او توضيح همه پديده هاي طبيعي بر اساس رياضيات بود . فيثاغورث بيش از هر چيز براي فرمولي که در مورد نسبتهاي اضلاع مثلث راست گوشه ارائه کرده است معروف است. م

دانلود مقاله تاریخچه ریاضیات

اولين مطلب : تاريخ را معمولا غربي ها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراين نمي توان انتظار داشت نوادگان اروپائياني که سياهان آفريقا را در حد يک حيوان پائين آورده و آنها را به بردگي کشانده اند، آنها

دانلود مقاله کوتاه شده تاریخ جبر و نمادهای حرفی

جبر کوتاه شده تاريخ جبر و نمادهاي حرفي جبر بعنوان دانش حل معادله ها پديد آمد . در مصر و بابل کهن و همچنين در دوران هاي جديدتر در هند ، با مقدمه هاي جبر "آشنا بودند و با توجه به داده هاي مسأله ، مي توانستند معادله را تشکيل دهند و برخ

دانلود مقاله ساختمان سازی

مقدمه: در قرون اخیر که رشد جمعیت در دنیا به طور چشمگیری رو بر ازدیاد نهاد و بشر از لحاظ علمی و فنی مشکلات بسیاری را حل نمود در ساختن مسکن نیز مانند سایرموضوعات تحولات عمده ای به وجود آورد و دیگر ساختن خانه های تک واحدی جوابگوی احتیاجات جوامع شرق نبوده و بهمین علت سیستم خانه سازی به کلی دگرگون شده و استفاده از مصالح مقاوم نیز مانند فولاد و سیمان در ساختمان رایج گردید و در اثر ...

دانلود تحقیق فیزیک از آغاز تا امروز فیزیک یونانی

مقدمه یونانیان با تقسیم بندی گنبدهای آسمان برای هر یک از سیارات گنبدی خاص قائل بودند. نخستین کشفیات فیزیکی هنگامی صورت گرفت که تلاش گسترده ای برای برهانی کردن ریاضیات آغاز شده بود. در این زمان الکتریسیته و مغناطیس جدا از یکدیگر کنجکاوی انسان را برانگیخت. ذرات تشکیل دهنده ی جهان تقسیم بندی شد و نظریه ی اتمی ماده مطرح و اتر به عنوان عنصر کامل، این تقسیم بندی را تکامل بخشید. کروی ...

دانلود تحقیق سیاه چاله و نسبیت عام

اینشتین در نوجوانى علاقه چندانى به تحصیل نداشت. پدرش از خواندن گزارش هایى که آموزگاران درباره پسرش مى فرستادند، رنج مى برد. گزارش ها حاکى از آن بودند که آلبرت شاگردى کندذهن، غیرمعاشرتى و گوشه گیر است. در مدرسه او را ?باباى کند ذهن ? لقب داده بودند. او در ۱۵ سالگى ترک تحصیل کرد، در حالى که بعدها به خاطر تحقیقاتش جایزه نوبل گرفت شاید شما نیز این جملات را خوانده یا شنیده باشید و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول