تحقیق مقایسه میانگین ها - آزمون های دو نمونه ای

Word 1 MB 32520 27
مشخص نشده مشخص نشده ریاضیات - آمار
قیمت: ۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • درمطالعات تجربی، شبه تجربی که درآنهاعملکرد متغیر موردمطالعه درشرایط متفاوت باهم مقایه می‌شوندطبیعت پرسش درمورد معنی دار بودن تفاوت درمیانگین، پیش می‌آید. درچنین شرایطی به ندرت پرسش درموردطبیعت اطلاعات مطرح می‌شود. چرا که درمطالعات تجربی واقعی داده‌ها معمولاً حالت کلی به خود می‌گیرند. فرض کنید دریک مطالعه ساده تجربی درمورد یک داردکارایی آن دردوحالت متفاوت (گروه آزمایش و گروه شاهد) اندازه گیری شده است. میانگین‌هاممکن استبه طورقابل توجهی با هم تفاوت داشته باشند. آیا اگر مطالعه مجدداً تکرار شود. تفاوتهای مشابهی به وقت می‌آید؟ اینجاست که یک محقق می‌خواهد معنی دار بودن آماری تفاوت میانگین‌هابین دو گروه، آزمایش و شاهد را آزمایش کند.

  روشهای پارامتری

  در بیشتر مدلهایی که برای شیوه‌های استنباطی موردبحث قرارمی‌گیرد به طورتجربی ساختار معینی را درباره توزیع جامعه فرض می‌کنند، رفتار آزمونها همه برمبنای این فرضا هستند که اندازه‌های پاسخ، نمونه‌هایی از جامعه‌های نرمال تشکیل می‌دهند. این شیوه‌ها برای ساختن استنباطهایی درباره مقادیر پارامترهای طرحریزی شده اند که وقتی مجاز به استفاده از منحنی جامعه نرمال هستیم به کار می‌روند. به طورکلی، اینها را شیوه‌های استنباط پارامترهای نظریه نرمال می‌نامند.

   

  نمونه‌های مستقل (واریانس نامعلوم)

  وقتی هدف انجام مقایسه ای بین دوجامعه یا دو گروه است وضعیتی را بررسی می‌کنیم که درآن داده‌هابه شکل نمونه‌های تصادفی به حجم  از جامعه 1 و به حجم  از جامعه 2 تحقق یافته‌اند.

  از جامعه 1                                 

  از جامعه 2                            

  فرضهای کوچک نمونه ای

  1)  نمونه ای تصادفی از  است.

  2)  نمونهن ای تصادفی از  است.

  3)  مستقل اند.

  فرض آزمون:

               

  آماره آزمون:

                                 

  فرض مقابل:

  ناحیه رد در سطح معنی داری :

   

   

   

  برمنظورمقایسه دربرنامه جهت آموزش کارگران صنعتی برای انجام کاری تخصصی 20کارگردرآزمایش شرکت داده می‌شوند. از بین آنهابه طورتصادفی 10نفر را برای آموزش به وسیله روش 1و10نفر بقیه را با روش 2 آموزش می‌دهند. بعدازتکمیل دوره آموزش همه کارگران درمعرض یک آزمون زمان و حرکت قرارمی‌گیرند که سرعت انجام یک کارتخصصی را ثبت می‌کند. داده‌های زیر به دست آمده اند                         

   فرض برابری دو برنامه آموزشی در برابر فرض رو می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که آموزش به وسیله روش دوم بهتر ازروش اول می‌باشد.

  وقتی که هردوحجم نمونه ای  بزرگتر از25 یا 30 باشند لازم نیست که فرض کنیم توزیع جامعه‌های مادر، نرمال هستند زیرا قضیه حدمرکزی تضمین می‌دهد که تقریباً به صورت  تقریباً به صورت توزیع شده‌اند.

  شیوه تصادفی کردن برای مقایسه در گروه

  از  واحد آزمایش موجود  واحد را برای دریافت گروه 1 به طورتصادفی برگزینید و بقیه  واحد را به گروه 2 نسبت دهید انتخاف تصادفی موجب می‌شود که تمام  گزینش ممکن برای انتخاب شدن همشانس باشند.

  در روش آزمایش فرضیه‌های عنوان شده نتوان فرض کرد که واریانسهای دو جامعه برابرند  آنگاه روش آزمون فوق باید اصلاح گردد. در این صورت آماره آزمون به صورت زیر خواهد بود.

  و درجه آزادی برای t برابرخواهد بود با:

      

  نمونه‌های مستقل با واریانس معلوم

  دوجامعه با میانگین‌ های نا معلوم  و واریانس های معلوم  را درنظر گیرید.

  فرض آزمون:

   

  آماره آزمون:

  فرض مقابل:

   

  ناحیه رد درسطح معنی داری :

  نمونه‌های وابسته:

  درمقایسه دو عامل مطلوب آن است که واحدهای آزمایش تا جایی که ممکن است همگن باشند، به طوری که اختلاف در پاسخهای بین دو گروه را بتوان به اختلافهای دو عامل نسبت داد. اگر بعضی شرایط قابل شناسایی که می‌توانند در پاسخ اثر کنند به طریقی کنترل نشده، مجاز به تغییر روی واحدها باشند آنگاه تغییرپذیری زیادی در اندازه‌ها به وجود می‌آید. دراین حالت اغلب مبنایی برای جفت کردن ارقام در دو نمونه وجود دارد. از طرف دیگر شرط همگنی ممکن است روی تعداد آزمودنیهای موجود در یک آزمایش مقایسه‌ای محدودیتی جدی را تحمیل کند. برای فراهم کردن سازش بین دو ضرورت مغایر همگن و تنوع واحدهای آزمایش مفهوم جورکردن یا بلوک‌بندی موضوعی بنیادی است. این شیوهن شامل انتخاب واحدها در گروهها یا بلوکهاست به طوری که واحدهای هربلوک همگن بوده و واحدهای بلوکهای مختلف متفاوت باشند. این روش کارایی مقایسه‌ای درون هربلوک را حفظ می‌کند و متفاوت بودن شرایط در بلوکهای مختلف را نیز اجازه می‌دهد. این طرح نمونه‌گیری به وسیله زوجهای جور شده یا مقایسه زوجی 

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود مقاله آزمون های روانشناسی

پيش فرض‌هاي روانشناسي کار اولين پيش فرض روانشناسي کار اين است که اقتصاد و صنعت با نيروي فکري و يدي انسان هدايت مي شود . بنابراين سلامت فکري ونيروي دستي انسان نقش مهمي در بهبود عملکرد توليد دارد. دوم با توجه به رشد روز افزون زمينه هاي اجتما

دانلود مقاله آزمایش های روانشناسی

هدف : تحقیقات نشان داده است که آگاهی از نتیجه موجب بهبودی یادگیری می شود. در کتاب اصول روانشناسی مان امده است که برای کسب مهارتهای حرکتی لازم است که شخص بتواند نتیجه کار خود را ببیند. واقعیت این است که رفتار انسان در هر لحظه به طور ضمنی یا صریح تابع اطلاعاتی است که از یک موقعیت به دست می آید. اگر اطلاعات تغییر کند رفتار نیز تغییر می یابد. هدف آزمایش کنونی این بود که این قانون ...

دانلود تحقیق طبیعت روشهای آماری

طبيعت روشهاي آماري در ذهن عمومي روشهاي آماري عبارت از جداولي است که با اعداد سروکار دارند.بدين ترتيب روشهايي که در جمع آوري و تجزيه و تحليل اعداد تجاري يا مبادلات دولتي بکار ميرود مربوط به رشته آمار ميشود.در هرحال اين تعريف کلي چندان مفيد بنظر ن

دانلود مقاله سریهای توانی

سريهاي تواني يک سري به شکل * که در آن و.... اعدادي ثابت هستند، يک سري تواني از x مي نامند . معمولاً براي راحتي سري *به صورت مي نويسد در حالت کلي تر سري تواني به صورت است . اگر به جاي x مقدار ثابت r در نظر بگيريم سري تواني به يک سري عددي تبديل مي

دانلود مقاله مفاهیم آمار و تخمین‌ های بیزینی

مقدمه قبل از دو دهه اخیر پیش‌بینی‌های اقتصادی بوسیله مدلهای ساختاری انجام می‌گرفت که اکثراً منتج شده از نظریات کنیز بودند از آنجائیکه در آن دوره این مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادی را پیش‌بینی نمائید بنابراین روش برداری‌های خود رگرسیونی توسعه پیدا کردند از جمله انتقاداتی که به این روش وارد می‌شود اینست که این روش به تخمین بیش از حد مبتلا می‌باشد برای رفع این مشکل یک مدل بیزینی ...

دانلود مقاله تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله

چکيده: در اين پژوهش تأثير دو شيوه پياده‌روي، تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله بررسي شد. 19 پسر غيرورزشکار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعاليت تداومي و 9 نفر در گروه تناوبي)، به صورت تصادف

دانلود تحقیق تأثیر دو شیوه پیاده‌روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌ های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله

4 چکيده: در اين پژوهش تأثير دو شيوه پياده‌روي، تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله بررسي شد. 19 پسر غيرورزشکار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعاليت تداومي و 9 نفر در گروه تناوبي)، به صورت تصا

دانلود مقاله تأثیر دو شیوه پیاده‌ روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌ های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله

4 چکیده: در این پژوهش تأثیر دو شیوه پیاده‌روی، تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله بررسی شد. 19 پسر غیرورزشکار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعالیت تداومی و 9 نفر در گروه تناوبی)، به صورت تصادفی از مدارس شهر همدان شرکت داشتند. اندازه‌گیری برخی از مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیک آن‌ها مانند: سن، قد، وزن، محیط ران، درصد ضربان قلب ...

دانلود تحقیق مقایسه میانگین‌ها

آزمونهاي دونمونه اي درمطالعات تجربي، شبه تجربي که درآنها عملکرد متغير موردمطالعه درشرايط متفاوت باهم مقايه مي‌شوند طبيعت پرسش درمورد معني دار بودن تفاوت درميانگين، پيش مي‌آيد. درچنين شرايطي به ندرت پرسش درموردطبيعت اطلاعات مطرح مي‌شود. چرا که درمط

دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان

اول دوره دبيرستان چکيده: هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است. فرضيات پژوهش عبارتند از: گذراندن درس

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول