تحقیق مشخصه های ترانسدیوسر

Word 36 KB 32559 4
مشخص نشده مشخص نشده الکترونیک - برق - مخابرات
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  عمل یک ترانسدیوسر، تبدیل یک کمیت فیزیکی به یک سیگنال الکتریکی می باشد. معمول ترین کمیت های اندازه گیری شده توسط ترانسدیوسر ها، موقعیت، نیرو، سرعت، شتاب، فشار ، سطح، جریان مایعات و درجه حرارت هستند . خروجی ترانسدیوسر ها معمولاً ممکن است ، ولتاژ، جریان، مقاومت، ظرفیت خازنی و یا فرکانس باشد. اینکه خروجی ترانسدیوسر در پاسخ به یک تغییر در پارامتر فیزیکی ورودی اش با چه نزدیکی و با چه سرعتی تغییر می کند. کلید اصلی مو فقیت در کنترل سیستم ها می باشد . کارائی حسگر ها و ترانسد یوسرها، بوسیله تولید کننده های آنها بصورت دو دسته مشخصه اعلام ، تعریف و گارانتی می شوند.
  مشخصه های کارآئی استاتیکی، تعریف رابطه حالت پایدار بین پارامتر فیزیکی در ورودی و خروجی الکتریکی هستند. دقت ( Accuracy ) حساسیت و یا قدرت تشخیص و تفکیک (Precision،Resolution ) قابلیت تکرار پذیری ، ( Repeatability )، خطی بودن ( Linearity ) و پسماند ( Hysteresis ) همگی مشخصه های استاتیکی هستند.
  مشخصه های کارآئی دینامیکی ، تعریفی از این موضوع هستند که خروجی با چه سرعتی در پاسخ به تغییرات در ورودی عکس العمل و یا پاسخ نشان میدهد. زمان جهش ،( Rise Time ) ثابت زمانی ( Time Constant ) زمان مرده ( Dead Time ) پاسخ فرکانسی ، ( Frequency Response ) و پارامتر های درجه دوم شامل میرایی ، فرکانس رزونانس، زمان قرار (Settling time) و درصد اورشوت و .... همگی مشخصه های دینامیکی هستند و برای تشریح کارآئی دینامیکی مبدلها مورد استفاده قرار میگیرند.
  • مشخصه های استاتیکی
  برای تعیین مشخصه های استاتیکی یک ترانسدیوسر، عملیات تنظیم ( Calibration ) انجام میشود . این آزمایشی است که برای انجام آن ، مقادیر معلوم و اندازه گیری شده ای به ترانسدیوسر اعمال و خروجی های مرتبط با آنها، در یک جدول یا در یک نمودار ثبت می شوند. معمولاٌ ، عملیات تنظیم ، توسط واحد کنترل کیفیت و بر روی تعدادی نمونه از ترانسدیوسرهای تولید شده انجام میگیرد. دو نکته دیگر هم وجود دارند، که بایستی در خصوص تنظیم دستگاه رعایت شوند.
  • از صحت ورودی اعمال شده بایستی اطمینان داشته باشیم . معمولاً این بدان معنی است که خود ورودی کالی بره ش ده است و مدار کی دال بر اینکه مقدار آن با استاندارد تعیین شده توسط اداره بین المللی استاندارد همخوانی دارد، موجود باشد.
  • تا زمانی که دقیقاً مشخص شده باشد که عملیات تنظیم ، مربوط به تعیین مشخصات استاتیکی است . پس از اعمال کمیت به ورودی، بایستی پس از ثابت شد ن هرگونه تغییرات در خروجی آنرا ثبت نمود. بعبارت دیگر زمانیکه خروجی بطور کامل به تغییر در کمیت ورودی پاسخ داد و پایدار شد ،بایستی مقدار خروجی ثبت بشود.
  دقت : ( Accuracy ) :
  یکی از مشخصه های استاتیکی است که، بیشتر از دیگر مشخصه ها مورد استفاده  درست و نادرست قرار می گیرد. عملاً دقت بصورت درصد خطا مشخص می شود. خطا اختلاف بین مقدار صحیح ( درست ) خروجی ترانسدیوسر و مقدار خروجی عملی آن است ؛ اما معمولاٌ دقت بصورت درصد خطا تعریف می شود. سوال مهم این است که ، درصد چه چیزی؟ . برای جواب به این سئوال سه پاسخ مختلف وجود دارد.
  دقت ممکن است بصورت درصدی از مقیاس کامل خروجی ،( %FSO ) بصورت درصدی ازمقدار خوانده شده ( Measured Value ) ویا بصورت خطای مطلق ( Absolute Error ) بیان شود.
  صحت ( Percision ) حساسیت و یا قدرت تفکیک پذیری( Resolution ):
  کوچکترین تغییر در ورودی ترا نسد یوسر است که باعث تغییر در خروجی می شود . این مقدار ب ه شما می گوید که تا چه اندازه نزدیک می توانید ورودی را اندازه گیری کنید.اینکودر نوری شکل زیر دارای چهار سوراخ است . هر زمان محور 1/4 دور بچرخد پرتو نور برای مدت کوتاهی به گیرنده نوری تابیده می شود . این موضوع تولید یک پالس می کند ، که می تواند شمرده شود . تعداد پالس های شمارش شده، معین کننده مقداری است که محور چرخیده است . در این نمایش ساده قبل از آنکه خروجی ( مقداری که نمایش داده می شود ) یک شماره عوض شود، محور بایستی 90 درجه بچرخد. بنابراین این اینکودر دارای یک رزولوشن 90 درجه است. اینکودرهای نوری صنعتی 100 تا 1000 پالس در هر دو ر چرخش تولید می کنند.

   اینکودر نوری ساده

   

  از کامپیوتر در کنترل فرایندهای صنعتی بطور وسیعی استفاده می شود. تعداد بیت های تو لید شده بوسیله یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ( A/D ) تعیین کننده قدرت تفکیک نهائی اندازه گیری به عمل آمده می باشد. قدرت تفکیک یک مبدل آنالوگ به دیجیتال مساویست با Resolution = 1/2n که در آن n تعداد بیت های یک عدد باینری است . بنابراین یک مبدل 8 بیتی می تواند قدرت تشخیص یک در 28 یا 256 داشته باشد . یک مبدل 10 بیتی می تواند یک سیگنال آنالوگ را به 1024 تقسیم کند . به همین ترتیب یک مبدل 12 بیتی، قدرت تفکیک برابر با 4096 دارد.
  تکرار پذیری  ( Repeatability):
  نشان دهنده این است که تا چه اندازه مقدار خروجی یک ترانسدیوسر،در پاسخ به چندین بار اعمال یک ورودی تغییر می کند و در واقع به مقدار اصلی خود بر می گردد .
  هیسترزیس  Hysteresis:
  نشانه ای از قابلیت تکرار خروجی ترانسدیوسر است . ممکن است ورودی در روند افزایشی، خروجی متفاوتی نسبت به وقتیکه ورودی روند کاهشی را طی می کند تولید کنند . به همین دلیل دو سری عملیات تنظیم کردن انجام می شوند؛ یکی برای حالت افزایشی و دیگری برای حالت کاهشی.
  خاصیت خطی بودن  ( Linearity):
  سه روش معمول برای تعیین خاصیت خطی بود ن عبارتند از : خطی بودن نقاط انتهائی ، خطی بودن خطوط مستقیم غیر وابسته و روش کمترین مربعات ( که بهترین تشابه و یا خطی سازی حدی نیز خوانده می شوند ). برای حالت خطی بودن نقاط انتهائی ، یک خط مستقیم بین دو نقطه انتهائی منحنی کالیبراسیون رسم می کنیم. اگر از مقادیر تئوری صفر و درجه بندی کامل ورودی و خروجی استفاده شود، عدد نتیجه شکل خطی تئوری نامیده می شود.
  • مشخصات دینامیکی
  تمام مشخصه هائی که در قسمت قبل ارائه شدند مشخصه های استاتیکی بودند . ورودی به ترانسدیوسر اعمال شده اجازه داده می شد تا سیستم پاسخ داده و پایدار شود و سپس خروجی اندازه گیری می شد. در حقیقت، اگر ترانسدیوسر وقتی که مقادیر را ثبت می کنیم پاسخ کامل نداده باشد، داده های اشتباهی بدست خواهند آمد . هر چند ، به ندرت ترانسدیوسر ها در یک وضعیت استاتیک مورد استفاده قرار می گیرند . هدف از استفاده از ترانسدیوسر آن است که تغییرات ورودی اش را احساس نموده و آنها را به کنتر ل کننده  ای که کارائی سیستم را کنترل می کند تحویل دهد . بنابراین اینکه ترانسدیوسر با چه سرعتی به تغییرات ورودی اش پاسخ می دهد، اهمیت دارد. به این مشخصه ها پاسخ های دینامیکی گفته می شود.عملکرد دینامیکی یک ترانسدیوسر را می توان به دو طریق تشری ح نمود. پاسخ ترانسدیوسر به تغییر پله در
  وردی اش، بوسیله زمان جهش، ثابت زمانی، و زمان مرده تعریف می شود.اگر ترانسدیوسر دارای مشخصه ای از نوع درجه دوم باشد، ضریب میرایی ، فرکانس رزونانس و زمان پا سخ یا درصد جهش ممکن است داده شوند. نوع دوم مشخصه های دینامیکی بصورت پاسخ ترانسدیوسر به ورودی سینوسی تعریف می شود. ممکن است منحنی پاسخ فرکانس و فرکانس قطع بالا مشخص بشوند.
 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

دانلود تحقیق رایگان مشخصه های ترانسدیوسر

عمل يک ترانسديوسر، تبديل يک کميت فيزيکي به يک سيگنال الکتريکي مي باشد. معمول ترين کميت هاي اندازه گيري شده توسط ترانسديوسر ها، موقعيت، نيرو، سرعت، شتاب، فشار ، سطح، جريان مايعات و درجه حرارت هستند . خروجي ترانسديوسر ها معمولاً ممکن است ، ولتاژ، جريا

دانلود مقاله استفاده از سیستم های دینامیکی در مدل کنش بین فاکتور های محیطی و اقتصادی در صنعت معدن

چکیده : این مقاله نشان دهنده نمودار و کنشهای ریاضی بین محیط و سیاستهای اقتصادی حکومتی در رفتار طولانی مدت از سیستم پیچیده را شرح می دهد یعنی روابط داخلی حکومت در جریان سهام سرمایه گذاری معدنی می باشد. این مقاله بوسیله مدل شبیه سازی کامپیوتر در سیستمهای دینامیکی سنتی پیشرفت می کند. تجزیه و تحلیل کمی داده های موجود مدلی را در پیش روی ما قرار داده که در آن زمینه شبیه سازی پیشرفته ...

دانلود مقاله استفاده از سیستمهای دینامیکی در مدل کنش بین فاکتورهای محیطی و اقتصادی در صنعت معدن

اين مقاله نشان دهنده نمودار و کنشهاي رياضي بين محيط و سياستهاي اقتصادي حکومتي در رفتار طولاني مدت از سيستم پيچيده را شرح مي دهد يعني روابط داخلي حکومت در جريان سهام سرمايه گذاري معدني مي باشد. اين مقاله بوسيله مدل شبيه سازي کامپيوتر در سيستمهاي دينا

دانلود تحقیق تولید داربست های پلیمری پردازش اسفنج گازی

مهندسی بافت وعده بزرگ تهیه اندام های کاملاً عملیاتی برای رفع مشکل کمبود عضو اهدایی را داده است. روش های متداول آزمایشگاهی تشکیل این گونه بافت ها را معمولاً از دستگاههای مختلط (هیبرید) شامل داربست های پلیمری زیست تخریب پذیر و سلول های این بافت ها استفاده می کنند. روش های متعددی در شکل دهی و پردازش پلیمرها برای استفاده در مهندسی بافت توسعه یافته است که هر فرایند مجزای آن، دارای ...

دانلود تحقیق انواع دیود های قدرت

در حالت ایده آل دیود نباید هیچ زمانی بازیابی معکوسی داشته باشد که هزینه ساخت دیود را افزایش می دهد . در بسیاری از کاربردهای اثرات زمان بازیابی معکوس چندان اهمیت ندارند و می توان از دیود از دیودهای ارزان استفاده کرد . بسته به مشخصه های بازیابی و روشهای ساخت ، دیودهای قدرت را به سه گروه می توان تقسیم کرد . مشخصه ها و محدودیت های عملی هر گروه کاربردشان را مشخص می کند . دیود های ...

دانلود مقاله رایگان مزایا و معایب ساختمان های فلزی

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از: الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد a با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا" بصورت فلزی یا ...

دانلود مقاله الگو سازی ترمودینامیکی

نکات مؤلف : محصولهای تجاری بعنوان نمونه مشخص شده اند . چنین شناسایی مورد توصیه یا پشتیبانی توسط موسسه ملی استاندارد و فن آوری نمی باشد؛ نیز توصیه نمی شود که آنها مورد نیاز بوده و مناسبترین برای رسیدن به هدف هستند . چکیده : مقاله حاضر دیدگاه جدیدی از روش CALPHAP و پیشرفتهای اخیر ایجاد شده را به ما میدهد. تاریخچه مختصری داده شده سپس گسترده (زمینه ) محاسبه های نمودارهای فازی تشریح ...

دانلود مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تکنولوژی

عنصر اساسی در توانایی ما برای مشاهده، ساخت، و در بعضی موارد به‌کاراندازی دستگاههای بسیار کوچک فراهم بودن پرتوهای ذره‌ای بسیار متمرکز، مشخصا" از فوتون‌ها، الکترون‌ها و یون‌ها می‌باشد. قانون عمومی حاکم بر اثر ذرات برخوردی، بیان می‌دارد که چنانچه تمایل به تمرکز یک پرتو از ذرات به یک نقطه با اندازه مشخص داشته باشیم، طول موج وابسته به ذرات برخوردی باید کوچک‌تر از اندازه قطر نقطه مورد ...

دانلود تحقیق بررسی و تحلیل درایوهای تراکشن جریان مستقیم و القایی

براي بررسي خصوصيات روشهاي مختلف محرک لوکوموتيو، ابتدا بايد مشخصات حرکتي (Synematic Characteristics) لوکوموتيوها در حالت کلي بررسي شود و سپس روشهاي مناسب براي ايجاد آن مشخصات حرکتي انتخاب گردد. در اين فصل، ابتدا معادلات حرکتي و ديناميکي ( Synematic

دانلود تحقیق مبانی سیستمهای راهگاهی و تغذیه گذاری (چدن ها )

دارا بوده و اندوخته‌هاي علمي و تجربي درباره آنها نيز بسپارند. براي آنان که در ارتباط مستقيم و غير مستقيم با ساخت قطعات چدني هستند اين احساس وجود دارد که چدن ريز در مقايسه با ديگر فلزات ريختگي روش ساده‌اي است. چنانچه اين موضوع نيز واقعيت داشته باشد

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول