دانلود تحقیق جهش زایی آلودگی های مختلف هوایی (ذرات معلق)

Word 35 KB 7266 11
مشخص نشده مشخص نشده محیط زیست - انرژی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • خلاصه

  در این فصل و فصل بعد به بررسی آزمایشاتی می پردازیم که در طی آنها، جهش زایی آلودگی های مختلف هوایی (ذرات معلق) مورد مطالعه قرار می گیرند. هدف از این فصل بررسی تاثیر آلودگی هوا بر روی جمعیت یک منطقه است. جهش زایی ترکیبات آلی جدا شده (EOM) از ذرات معلق توسط آزمایشهای مختلفی از جمله کشت سالمونتلا، متد ترمیم DNA در سلول های کبد موش و آزمون میکرونوکلئوس در موش، مورد بررسی قرار گرفته است. ذرات معلق از 13 ناحیه شانگهای در تابستان 92 جمع آوری شدند. با جداسازی اسید باز، ترکیبات به سه جز اسیدی، بازی و خنثی تقسیم می شوند. جز خنثی، توسط کروماتوگرافی خود به سه زیر جزء تقسیم می‌شود. القای جهش های بازگشتی در نمونه های زمستان بیشتر از نمونه های تابستان بود. جهش زایی های مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفتند. موتاژنی با موش TA98 سالمونلا شناسایی می شود و نه با موش TA100. بیشترین میزان جهش زایی در جزهای اسیدی، آروماتیک و قطبی از نمونه های تابستانی مشاهده شدند. نمونه‌های زمستانی فرق مشخصی با نمونه های تابستانی نداشتند. رابطه ای بین پراش منطقه‌ای EOMها بدست نمی آید ولی روابط زمانی و مکانی برای قوه جهش زایی ذرات معلق وجود دارد. تمامی روش های آزمایشگاهی به کار برده شده، در تمامی موارد پاسخ مثبت دادند.

  مقدمه

  شانگهای، یک شهر صنعتی در چین است که انواع کارخانجات مختلف در آن گردآورده اند. با آن که صنایع بزرگ و آلاینده به خارج شهر منتقل شده اند، ولی هنوز جمعیت و بالا بودن تعداد وسائط نقلیه، هوای این شهر را آلوده می سازد. در چند سال اخیر، سرطان ریه از مهم ترین عوامل مرگ و میر در هر دو جنس بوده است.

   البته علت اصلی سرطان ریه، مصرف دخانیات اعلام شده است ولی با این حال باید به دو پرسش پاسخ دهیم. اول اینکه تنها 36% از تمام سرطانها و 21% از مرگ ها ناشی از مصرف سیگار است، پس سیگار آن قدرها هم مهم نیست و باید فاکتومهای دیگری نیز وجود داشته باشد. دوم اینکه نسبت سرطان ریه در مردها به زنها 3:1 است در حالیکه نسبت سیگار کشیدن 7:1 می باشد. این اختلاف نیز قائدتاً ناشی از عوامل محیطی است.

  تاثیرات آلودگی های هوای شهری در شهرهای مختلفی بررسی شده است. طی این بررسی ها، بعضی از محققان موفق به نشان دادن توانایی این ذرات در جهش زایی شدند. مطالعات اپیدیمیولوژیکی، به طور گسترده در 50 سال گذشته نشان می دهند که آلودگی هوا یکی از عوامل افزایش تعداد ابتلا به سرطان ریه است. جهش زایی هوا در مناطق مختلف متفاوت است چرا که بافت آب و هوایی هر منطقه باعث تغییر در میزان آلودگی هوا می شود. در ضمن منابع آلودگی هوا نیز در شهرهای مختلف متفاوت است. تعدادی از تحقیقات در شهر شانگهای چین نشان دادند که ذرات معلق در هوا توانایی جهش زایی دارند ولی رابطه مستقیمی بین آلودگی هوا و سرطان ریه، نشان داده نشد. در این فصل، سعی در روشن کردن نوع تاثیرات آلودگی بر روی موجودات زنده داریم.

  بسیاری از آلاینده های آلی که بر روی سطح ذرات معلق می نشینند به عنوان سرطان را شناخته شده اند یا حداقل مورد ظن هستند. برای تعیین توانایی ترکیبات مختلف در تولید جهش یا سرطان، نمونه های زیادی از مناطق مختلف این شهر تهیه شدند. این نمونه برداری ها یک بار در ژانویه 1992 و بار دیگر در آگوست 1993 تکرار شدند. تاثیرات آن ها در سه سطح جهش در ژنها، تخریب ترمیم DNA و تغییرات کروموزومی بررسی شدند.

  لوازم و روشها

  - نمونه گیری و استخراج ترکیبات آلی

  نمونه های ذرات معلق توسط سمپلرهای با حجم بالا که مجهز به فیلترهای 20cm*20cm جمع آوری شدند.13 منطقه برای نمونه برداری انتخاب شد که مشخصات و محل آنها در جدول و شکل 1 نشان داده شده است. نمونه های متعلق به 13 منطقه در یک زمان تهیه شدند.

  وزن خشک فیلترها، قبل و بعد از نمونه گیری تعیین شد، تا وزن ذرات معلق جذب شده تعیین شود. فیلترها تک تک شده و محتویات آنها توسط محلول نیمه قطبی دی‌کلرومتان (DCM) استخراج شد (سونیکاسیون به مدت 45 دقیقه). محلول استخراج شده، یک بار دیگر فیلتر شده و به دو بخش تقسیم شد. یک بخش حرارت داده شد تا خشک شود، سپس در حلال دی متیل سولفوکسید (DMSO) تا غلظت مناسب حلشد. بخش دیگر با جداسازی اسید باز به سه قسمت: اسید، باز وخنثی تقسیم شد. قسمت خنثی خود به زیر جزء تقسیم شد که زیرا اجزا برحسب قطبیت دسته بندی شده بودند. این قسمت بندی توسط XAD-2 دزین- سیلیکاژل (با نسبت 1:1) در ستون کروماتوگرافی انجام می شود. ستون با هگزان، بنزن و متانول پر شده بود تا ترکیبات آلیفاتیک، آروماتیک و قطبی از یکدیگر جدا شوند. این قسمتها نیز تمامی خشک شده و پس از اندازه گیری وزن در DMSO حل شدند.

  - متد سالمونتلا/ میکروزوم در تعیین جهش زایی

  در این روش ترکیبات مختلف در مجاورت سوشهای جهش یافته سالمونتلاتیفی موریم قرار می گیرند و هر چه تعداد جهش های بازگشتی و کلونی های رشد کرده بیشتر باشد، ترکیب جهش زاتر است. در این آزمایش سوشهای سالمونتلا TA98 و TA100 مورد استفاده قرار گرفتند. دزهای مورد استفاده برای استخراج خام دو بازه 100-400 Mg و برای هر جز 200-1000 Mg تعیین شد و از این  بازه ها برای هر نمونه 3 دز متفاوت انتخاب شد. ترکیبات 2-استیل آمینوفلوئورن (2-AF)، 7 و 2-دی استیل- آمینوفلوئورن (2,7-AF) و سدیم آزید (SA) به عنوان کنترل نسبت به کار رفتند و پلیتها برای 48h در دمای 37 درجه قرار گرفتند. سپس کلنی های تشکیل شده نمایش شدند.

  سنتز DNA غیر به برنامه ریزی شده

  سلول های تازه کبد موش در محلول DMEM به همراه 5% سرم بوین و هیدروکسی اوره (0.01M) قرار گرفتند. سلولهای موجود در محیط در حدود 106*1 سلول تنظیم شد. 1 میلی لیتر از سوسپانسیون سلولی به یک لوله آزمایش منتقل شد. 10 میکرکوری از تیمیدین- [3H] و غلظتهای مختلفی از نمونه های مورد مطالعه اضافه شدند. لوله در شیکر به مدت 3h در دمای 37 درجه قرار گرفت. سلولها توسط فیلترهایی جدا شده و مقدار تیمیدین- [3H] آنها تعیین شد.

  - مدد میکرونوکلئوس

  روش های باسن 7 تا 8 هفته و وزن 18-25g در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. این موش ها به 41 دسته پنج تایی دسته بندی شدند و هر یک بدین ترتیب مورد تیمار قرار گرفتند. (a) محلول کنترل منفی (b) مسیتوکین (کنترل مثبت) (c) غلظت های 100,20,4 میلی گرم در میلی لیتر نمونه های استخراج شده. سوشها هر 24 ساعت 1 بار مورد تزریق قرار می گرفتند. 6 ساعت پس از آخرین تیمار، موش ها قربانی شده و مغز استخوان آنها جدا و رنگ آمیزی شد و گسترش ها برای وجود هسته در گلبول قرمز مورد مطالعه قرار گرفتند.

  - آمار

  تمامی تحلیل های آماری توسط آزمون t انجام شده اند.

  نتایج

  - غلظت، قابلیت استخراج ماده آلی و توزیع آن

  غلظت ذرات معلق در هوا هر یک از مناطق نمونه برداری در جدول 2 آمده است. غلظتهای بدست آمده از مناطق مختلف، به جز منطقه k در بقیه مناطق تقریباً یکسان بود. در واقع منطقه k به عنوان یک شاهد انتخاب شده است. غلظت ذرات معلق در زمستان حدوداً دو برابر تابستان است.

   

  جدول 3 خلاصه ای از مقدار ترکیبات به دست آمده در هر یک از اجزاء استخراج شده است. از این جدول این گونه نتیجه می شود که پس از جداسازی اسید و باز، بیشترین مقدار ماده در فاز خنثی و کمترین آن در جز بازی است و این نتیجه مستقل از فصل نمونه گیری و یا محل آن است. مقایسه مقدار ترکیبات آلی استخراج شده از نمونه E، نشان می دهد که EOM در زمستان بیشتر از تابستان است. مقدار ترکیبات آلی در اجزای مختلف در نمونه های متفاوت با یکدیگر تفاوت داشت. بیشترین مقدار به دست آمده، در زیر جز قطبی در زمستان بوده است (35-45%). جزء آروماتیک که حاوی پلی سیکلیک آروماتیک ها می باشد، 7.8-11.5% کل EOM را تشکیل می‌دهد. بازهم در نمونه E، جزء آروماتیک تفاوت فصلی زیادی را از خود بروز می‌دهد
  (11.5-44.8%).
 • فهرست:
  ندارد.

   

   

  منبع:
  ندارد.

دانلود تحقیق سرطان زایی و جهش زایی مواد آلی جدا شده از ذرات معلق در هوا، در سلول‌های پیکری در وزوفیلا ملانوگاستر

آزمون ایمز آزمونی ساده است که توسط Bruce Ames برای مشخص کردن اینکه آیا یک ماده اثر جهش زایی دارد یا نه، طراحی شده است. یک سویه‌ی Salmonella Typhimurium که دارای جهشی است که یک آنزیم مسیر بیوسنتزی اسید آمینه‌ی هیستیدین از کار بیافتد، روی محیط کشت بدون هیستیدین کشت داده می شود. در حالت عادی تعداد کمی سلول، به علت وقوع جهش‌های برگشت، روی محیط رشد می کنند (شکل 1). برای اینکه ماده ای ...

دانلود تحقیق آلودگی ذرات معلق

خلاصه میزان جهش زایی مولکلوهای زیستی در ذرات معلق موجود در آلودگی هوا، در بسیاری از شهرها، از جمله شهر بورتو واقع در کشور برزیل، بررسی شده است. این مطالعات معمولاً توسط روش سالمونتلا/ میکروزوم صورت می گیرد. ذرات متعلق هوا جمع آوری شده، و جداسازی می شوند، سپس جهش زایی در هر بخش بررسی می‌شود. این کمیت توسط بررسی میزان جهش های ایجاد شده در سوشهای سانلمونلا تیفی موریم[1] TA98-NR , ...

دانلود تحقیق آزمون ایمز

آزموني ساده است که توسط Bruce Ames براي مشخص کردن اينکه آيا يک ماده اثر جهش زايي دارد يا نه، طراحي شده است. يک سويه‌ي Salmonella Typhimurium که داراي جهشي است که يک آنزيم مسير بيوسنتزي اسيد آمينه‌ي هيستيدين از کار بيافتد، روي محيط کشت بدون هيستيدين

دانلود مقاله شیمی در نگاه جهان

کروم کروم فلزی از عنصرهای گروه ششم جدول تناوبی است که در طبیعت ظرفیت های گوناگونی را، از 2- تا 6+ از خود به نمایش می گذارد. ورود این عنصر به بدن از راه های مختلفی امکان پذیر است چنان که، در افراد معمولی، دستگاه گوارش و در کارگران صنایع، دستگاه تنفس عمده ترین این راه ها به شمار می آید. در میان انواع ترکیب های کروم، ترکیب های سه و شش ظرفیتی آن، بیش ترین اهمیت را دارند. کروم سه ...

دانلود مقاله رژیم غذایی در نوجوانان

دوره نوجوانی دوره انتقال از کودکی به جوانی است که با جهش رشد جسمی و بلوغ توام است. بنابراین تغذیه این دوران از نظر رشد اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که یکی از مشکلات عمده تغذیه‌ای در این دوران وجود باورهای غلط غذایی است، لذا اصلاح باورهای غذایی آنها از طریق رسانه‌های گروهی از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای دستیابی به جامعه‌ای سالم و خلاق و پویا باید آموزش تغذیه‌ای در همه ابعاد آن ...

دانلود تحقیق فاضلاب

دير زماني نيست که يکي از اهداف مهم واصلي در قانون تاًسيس شرکتها و کارخانجات صنعتي در ايران حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي آن تعيين شده است. به موجب اين قانون کارخانجات صنعتي مي بايست نظارت و دقت مضاعفي در خصوص جلوگيري از تخريب محيط زيست به هر نحو

دانلود تحقیق تکنیک‌ های تهیه و تولید کشت آگار

مقدمه هوایی که از آن تنفس می‌کنیم مملو از موجودات بسیار ریز است که با باد به حرکت درمی‌آیند. قارچ‌ها، باکتریها، ویروسها و گیاهان برای انتقال گرده‌های خود به مناطق دیگر از باد کمک می‌گیرند. در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی، این ذرات می‌توانند چه در تهیه کشت خالص و چه در فرآیند تولید قارچ خوراکی خلل وارد نمایند. به طور کلی منابع اصلی آلاینده محیط کشت عبارتند از 1. محیط اطراف 2. ظروف ...

دانلود مقاله تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

مقدمه: دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آورند. در غیر این صورت با برخوردهای جدی و شدیدی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست روبرو خواهند شد. مبحث اول: مشخصه های ...

دانلود مقاله فاضلاب ها

مقدمه تمام فاضلابهای صنعتی به نحوی بر محیط زیست اثر می گذارند، هنگامیکه در نتیجه این تاثیر دیگر نتوان محیط زیست را به منظور بهترین بنزین کاربرد آن مورد استفاده قرار داد،. می گویند آلودگی بوجود آمده است. تفاوتهای زیادی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بین فاضلابهای صنعتی و فاضلاب شهری وجود دارد از جمله اینکه میزان آلودگی فاضلابهای صنعتی می تواند از مقادیر بسیار کم تا بیش از دهها ...

دانلود مقاله آلودگی خاک

هر گونه تغییر در ویژگی های اجزاء متشکله خاک به طوری که استفاده از آن ناممکن گردد و آلودگی خاک نامیده می شود . اخیرا خارج کردن ضایعات به طریق ایمنی از محیط زیست انسان برای ادامه تمدن به عنوان ضرورت شناخته شده است . برای به حداقل رساندن آلودگی ، ضایعات باید سریعا به چرخه طبیعی خود برگرداننده شوند . خاک یک واسطه برگشت مجدد این ضایعات محسوب میگردد قابلیت خاک برای جذب سطحی تبادل ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول